Ban kiểm soát công ty là gì? Cơ cấu và quyền hạn của ban kiểm soát

0
653

Ban kiểm soát công ty là phòng ban được lập ra bởi Hội đồng quản trị (HĐQT) nhằm giúp HĐQT kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Vậy cơ cấu và quyền hạn của phòng ban này là gì?

Ban kiểm soát công ty
Ban kiểm soát công ty

Ban kiểm soát công ty có nhiệm vụ ghi chép sổ sách kế toán thuế doanh nghiệp , báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Cơ cấu của Ban kiểm soát?

Thông thường ban kiểm soát công ty sẽ bao gồm 3 thành viên chính:

  • Trưởng ban kiểm soát
  • Thành viên ban kiểm soát chuyên trách
  • Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách

Nội bộ và nhiệm kỳ Ban kiểm soát?

Thời gian nhiệm kỳ của một ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của HĐQT thường có nhiệm kỳ từ 3-5 năm và phải do Đại hội cổ đông bình chọn ra sau đó ban kiểm soát tự chọn ra các vị trí cụ thể trong nội bộ ban.

Mỗi thành viên trong ban kiểm soát có thể được chọn lại vào ban trong nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều kiện của thành viên Ban kiểm soát?

Ban kiếm soát phải có ít nhất 1 người có nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.

Có tuổi đời từ 22 trở lên, đủ năng lực và hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp cũng như quản lý doanh nghiệp.

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp và người quản lý khác, điều kiện này nhằm tránh các thông đồng hoặc hành vi không chuẩn của thành viên Ban kiểm soát.

Điều kiện để là thành viên của ban kiểm soát
Điều kiện để là thành viên của ban kiểm soát

Các thành viên trong Ban kiểm soát được chọn ra từ những người không giữ các chức vụ quản lý trong công ty. Họ cũng không nhất thiết phải là cổ đông hay người lao động trong công ty.

Quyền hạn của Ban kiểm soát?

Kiểm soát hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý và điều hành HĐKD, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT tới Đại hội cổ đông trong các cuộc họp thường niên.

Giám sát sổ kế toán và các tài liệu của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xem đó là cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của các cổ đông.

Giám sát sổ sách kế toán
Giám sát sổ sách kế toán

>>> Xem thêm: Khóa học kiểm soát nội bộ

Kiểm tra bất thường khi cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu, Ban Kiểm soát công ty thực hiện kiểm tra trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, họ phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông và nhóm cổ đông có yêu cầu.

Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng Cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Khi phát hiện có thành viên HĐQT hoặc Đại hội đồng Cổ đông, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Ban kiểm soát có vị thế độc lập trong công ty, có thể ngang cấp với HĐQT và trên cả Ban giám đốc. Thường thì ban kiểm soát cũng có ít cổ phần trong công ty.

Nguồn: Tổng hợp