Các bước phân tích báo cáo tài chính công ty

0
1387

Phân tích báo cáo tài chính công ty nên bắt đầu từ đâu? Làm sao để đánh giá được các chỉ số liên quan trên BCTC. Tham khảo ngay các bước phân tích báo cáo tài chính công ty được chia sẻ dưới đây.

3 bước phân tích báo cáo tài chính công ty

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của DN

 • Kiểm tra về tính đầy đủ của hồ sơ về tình hình tài chính DN của chủ đầu tư gửi đến. Hồ sơ đó phải đúng và đủ theo quy định để phục vụ cho công tác thẩm định.
 • Kiểm tính tính đầy đủ và tính pháp lý của các báo cáo tài chính: số lượng báo cáo, chữ ký của người có thẩm quyền, kiểm toán,…

phan-tich-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-1

Bước 2: Nắm thông tin về tình hình tài chính DN

Để phân tích tài chính, bạn cần nắm thông tin về tình hình tài chính DN. Cụ thể:

 • Về số vốn điều lệ thực góp của công ty: vốn bằng tiền, vốn bằng tài sản.
 • Về khả năng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tham gia góp vốn thực hiện dự án/phương án SX – KD.
 • Về tình hình TCDN thông qua các chỉ số tài chính.
phan-tich-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-2
Nắm thông tin về tình hình tài chính DN

Các chỉ số thông dụng thường sử dụng

Để hỗ trợ cho việc phân tích báo cáo tài chính công ty, bạn cần sử dụng đến các chỉ số thông dụng sau:

1. Khả năng thanh toán

 • Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
 • Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Hệ số khả năng thanh toán nhanh

2. Tính ổn định và khả năng tự tài trợ

 • Hệ số thích ứng dài hạn của TSCĐ
 • Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu
 • Hệ số nợ
 • Hệ số vốn chủ sở hữu

3. Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời

 • Hiệu quả sử dụng tài sản
 • Vòng quay hàng tồn kho
 • Kỳ thu tiền bình quân
 • Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng vốn sử dụng
 • Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trên Tổng vốn sử dụng
 • Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu
 • Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Vốn chủ sở hữu
 • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
phan-tich-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-3
Các chỉ số thông dụng thường sử dụng

4. Sức tăng trưởng

 • Sức tăng trưởng doanh thu
 • Sức tăng trưởng lợi nhuận

5. Định giá trên thị trường (áp dụng đối với DN phát hành cổ phiếu)

 • Chỉ số giá cả trên thu nhập 1 cổ phần
 • Tỷ lệ giá cả trên giá trị ghi sổ

6.  Đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ số tính trong bảng lưu chuyển tiền tệ

Bước 3: Tổng hợp tình hình tài chính tài chính của DN

Ở bước này, cán bộ BL cần đưa ra những nhận định chung trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính công ty.

Ví dụ như:

 • Tình hình tài chính DN tốt hay xấu?
 • Khả năng điều hành hoạt động KD thế nào?
 • Doanh nghiệp có khả năng về vốn để thực hiện dự án không?