Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Hướng đến đối tượng nào?

0
1350

Bạn hiểu kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Đối tượng hướng đến của kiểm toán tài chính như thế nào? Mọi thông tin sẽ có trong bài viết sau.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc tra báo cáo tài chính của nhân viên kiểm toán trong các đơn vị công ty, doanh nghiệp khác nhau và công bố các thông tin của kiểm toán độc lập. Kết quả thu được từ kiểm toán báo cáo tài chính là 1 bản báo cáo được kiểm toán viên chức thực sự công bằng và chuẩn xác trong quá trình sản xuất, trong công việc và hoạt động của doanh nghiệp.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?
                                     Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là để tăng thêm uy tín cho tình hình tài chính doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính cần có sự công khai và nộp báo cáo đến các đơn vị như sau: Nộp báo cáo lên các cấp trên của bạn trong doanh nghiệp, nộp báo cáo tài chính lên cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan tài chính với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán viên kiểm toán báo cáo tài chính.

Kiểm toán báo cáo tài chính cần thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất là cần tuân thủ đúng theo quy định ban hành của pháp luật về kiểm toán doanh nghiệp.

Thứ hai, khi làm kiểm toán báo cáo tài chính các kiểm toán viên cần tuân thủ đúng với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp là độc lập, khách quan và chính trực, có năng lực chuyên môn, là người có tính bảo mật, tư cách nghề nghiệp và tính thận trọng.

Thứ ba, kiểm toán báo cáo tài chính cần tuân thủ dùng với chuẩn mực chuyên môn nghề nghiệp.

Thứ tư, trong công tác nghề nghiệp, thì các kiểm toán viên cần có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp để đảm báo kiểm toán chi tiết nhất để gỡ những hoài nghi của mình.

Kiểm toán viên cần có năng lực chuyên môn
                               Kiểm toán viên cần có năng lực chuyên môn

>>> Xem thêm: Nâng cao kỹ năng tài chính bằng khóa học Lập kế hoạch tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính hướng đến đối tượng nào?

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là các đối tượng cụ thể như sau:

  • Bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp
  • Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp được kế toán nội bộ cung cấp cho kiểm toán viên
  • Bảng cân đối kế toán của bộ phận kế toán cung cấp
  • Kết quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Các báo cáo về giao dịch lưu chuyển tiền tệ, tài chính của doanh nghiệp tính cả gián tiếp và trực tiếp
  • Thu thập các thông tin từ các bản thuyết minh báo cáo tài chính
Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính
                               Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

Tất cả các tài liệu trên được tổng hợp để thực hiện việc thu nhập thông tin về tài chính, kinh doanh và sử dụng tài chính doanh nghiệp,… tất cả các kết quả của hoạt động kinh doanh đều được thu nhập để kiểm toán minh bạch và công khai.