Quyết định đào tạo Thạc sĩ Kế Toán

0
1036

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế Toán

Căn cứ Nghị định sỐ 36/2012/NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT -BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc

sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 Sửa đổi, bỗ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư sô 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư sô 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng lZ năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, mã số: 60340301.

Điều 2. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như điều 4;

Bộ trưởng (để b/e);

Lưu: VT, Vụ GDĐH.

Chi tiết xem tại đây.

Mọi thông tin Tuyển sinh thạc sĩ quản tri kinh doanh chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng tuyển sinh và Đào tạo doanh nghiệp

Hotline: 0952.974.500